1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest
  P.P.H.U. KADAR
  Pawłów, ul. Poligonowa 32
  49-300 Brzeg, NIP: 747-11-00-443.

  zwana dalej Firmą.
 1. Firma przetwarza jedynie te dane osobowe, które udostępnił jej Klient.

 2. Firma przetwarza dane osobowe Klienta z uwagi na fakt, iż jest to niezbędne do wykonania umowy z nim zawartej, w tym do:
  1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, umowy dostawy, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2. obsługi reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta,
  3. obsługi zgłoszeń kierowanych przez Klienta do Firmy,
  4. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Firmie, np. wystawienia i przechowywania faktur, jak również w celach podatkowych i rachunkowych
  5. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy,
  6. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy.
  7. celów marketingowych, jeżeli Klient wyraził zgodę na wykorzystywanie ich w tym celu.

 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, nie mniej jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy łączącej Firmę z Klientem. W przypadku niepodania przez Klienta danych w postaci jego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania niemożliwe będzie zawarcie umowy przez Firmę z Klientem, a w konsekwencji Klient nie będzie mógł skorzystać z usług Firmy.

 4. W przypadku, gdy wynika to z przepisów prawa, Firma może żądać od Klienta podania innych danych niezbędnych z uwagi na np. cele rachunkowe lub podatkowe.

 5. Firma będzie przetwarzać dane osobowe Klienta przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3. powyżej. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych będzie to odpowiednio:
  1. Czas trwania umowy,
  2. Czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane osobowe,
  3. Czas, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy łączącej Firmę z Klientem, nie dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia takiej umowy.

 6. Klient ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.Z uprawnień tych Klient może skorzystać:
  1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych- w sytuacji, gdy Klient zauważy, że są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych – w sytuacji, gdy dane Klienta nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę, żądania cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez Klienta oraz gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  3. w odniesieniu do ograniczenia przetwarzania danych – w sytuacji, gdy Klient uzna, że jego dane są nieprawidłowe ograniczenie przetwarzania danych nastąpi na czas pozwalający Firmie sprawdzić prawidłowość tych danych;
  4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych Klienta odbywa się na podstawie jego zgody lub umowy z nim zawartej.

 7. Klient uprawniony jest do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Firmę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Firma zastrzega możliwość przekazania danych osobowych Klienta podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Firmy, np. podmiotom świadczącym na rzecz Firmy usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, kurierskie, pocztowe, księgowe, związane z dochodzeniem należności wynikających z umowy łączącej Firmę z Klientem.

 9. Firma nie będzie przekazywać danych osobowych Klienta do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 10. Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. W celach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwłaszcza w sytuacjach określonych w pkt. 7 Klient może skontaktować się ze Firmą drogą pocztową na adres: Pawłów, ul. Poligonowa 32 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem : biuro@pphukadar.pl
 11. Firma zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Odbiorcę przy składaniu zamówienia będą niezupełne lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

 12. Serwis www.oryginalnyprezent.com.pl zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies serwisu www.oryginalnyprezent.com.pl. Wyłączenie cookies w przeglądarce może uniemożliwić korzystanie ze stron serwisu.

 13. Serwis internetowy www.oryginalnypreznet.com.pl wykorzystuje również cookies do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu internetowego przez użytkowników. Korzystanie z technik cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

 14. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 15. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w  przeglądarce internetowej, której używa.